Valstybinis studijų fondas. Valstybės remiamos paskolos studentams ir studijoms 2012 metais

Paskolos studentams

Paskolos studijoms

Studentai, norintys gauti valstybės remiamas paskolas pavasario semestre, nuo kovo 5 dienos 10 val. iki kovo 30 dienos 24 val. privalo Valstybinio studijų fondo tinklalapyje užpildyti prašymą-anketą paskolai gauti. Pavasario semestre teikimos paskolos:

  • Gyvenimo išlaidoms (maksimali suma 3250 LTL, išmokama lygiomis dalimis iki liepos 1 dienos, paskutinio kurso studentams – iki studijų pabaigos);
  • Dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (maksimali suma 7800 LTL, išmokama visa suma iš karto į asmeninę sąskaitą).

Valstybės remiamos paskolos su studentų sąlygos 2012 metais.

Bankų teikiamos paskolos sąlygos 2012 metams bus paskelbtos LR finansų ministerijai atrinkus kredito įstaigas, 2012 metais teiksiančias valstybės remiamas paskolas.

DĖMESIO. Paskolos gavėjai, sudarę paskolos studijų kainai sutartis rudens semestre, privalo pavasario semestre pateikti bankui prašymą išmokėti pavasarinę paskolos dalį. Nepateikus prašymo, paskolos dalis nėra išmokama.

Valstybės remiamos paskolos yra:
1. paskola studijų kainai – maksimali suma už vienerius metus mokama studijų kaina, išmokama į aukštosios mokyklos sąskaitą pagal pateiktą prašymą rudens semestre ir pavasario semestre;
2. paskola gyvenimo išlaidoms 6500 lt. Ši paskola išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams išmokama iki studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą;
3. paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos maksimali suma yra 7800 lt, paskola išmokama visa iš karto į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą.

Valstybės remiamos paskolos neturi teisės gauti studentai:
1. kurie neturi teisės užimti valstybės finansuojamos studijų vietos ar gauti studijų kainos kompensacijos pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktus (pakartotinai studijuojantys toje pačioje studijų pakopoje, jei daugiau nei pusę kreditų surinko valstybės lėšomis);
2. kurių bendra Valstybės paskolų ir valstybės reimiamų paskolų suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka gautų paskolų ir prašomos valstybės remiamos paskolos suma, neįskaičiuojant palūkanų, viršytų 385 BSI (50050 LTL);
3. kurie yra sustabdę studijas mokslo ir studijų institucijoje ar yra akademinėse atostogose;
4. kurie nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal aprašo nustatyta tvarka sudarytas paskolų sutartis ir kitas iki aprašo įsigaliojimo Valstybinio studijų fondo sudarytas ir administruojamas paskolų sutartis;
5. kurie yra užsieniečiai, išskyrus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 73 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius ir nuolatinius Lietuvos gyventojus.

Paskola teikiama vieneriems studijų metams. Kiekvienais mokslo metais studentas gali kreiptis dėl naujos paskolos. Pagrindinis paskolų teikimas vyksta rudenį. Pavasario semestre papildomai teikiamos tik paskolos gyvenimo išlaidoms (iki 3250 LTL, bet per vienerius studijų metus ne daugiau kaip 6500 LTL) bei dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) studijas.

  • Paskolos grąžinimo pradžia – metai po studijų baigimo ar nutraukimo;
  • paskolos grąžinimo trukmė – 15 metų;
  • palūkanos pradedamos mokėti iš karto po pirmosios paskolos dalies išmokėjimo, mokamos nuo išmokėtos ir negrąžintos paskolos sumos;
  • prasidėjus paskolos grąžinimo laikotarpiui galimi atidėjimai (paskolos gavėjas pirmiausiai privalo tartis su banku);
  • nepavykus susitarti dėl paskolos grąžinimo atidėjimo su banku, paskolos gavėjas, kurio šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį, gali kreiptis į fondą.
  • 2011 m. liepos 7 d. LR Vyriausybė nutarimu sudarė galimybes, kad daugiau paskolos gavėjų, imančių paskolas studijų kainai apmokėti, studijų metu galėtų gauti palūkanų apmokėjimą fondo lėšomis. Taip pat buvo patvirtinta, kad palūkanų apmokėjimas nuo rugpjūčio 1 dienos taikomas ir paskoloms studijų kainai bei dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis, paimtoms 2009 – 2011 metais. Paskolos gavėjai, kurie pageidauja, kad už juos palūkanos nebūtų apmokamos, privalo fondui pateikti prašymą raštu. Sustabdžius studijas palūkanos neapmokamos. Nutarimą rasite čia.
  • Sustabdęs studijas, paskolos gavėjas palūkanas moka bankui savo lėšomis.

Valstybės remiamos paskolos pradėtos teikti nuo 2009 m. rudens semestro. Valstybės remiama paskola yra paskola su valstybės garantija, teikiama iš kredito įstaigų lėšų Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 (Žin., 2009, Nr. 64-2569) (toliau – Paskolų tvarkos aprašas), nustatyta tvarka.  Paskolų studentams teikimą bei administravimą taip pat reglamentuoja Paskolų teikimo studentams nuostatai.

Primename, kad paskolos studentams gavėjai, nedelsiant nuo aplinkybių atsiradimo privalo informuoti Valstybinį studijų fondą apie studijų pasikeitimus: pasikeitusią studijų baigimo datą (jei sutartyje su kredito įstaiga nurodyta kitaip), studijų kainą, studijų nutraukimą, laikiną studijų sustabdymą, studijų atnaujinimą.

Kiekvienais kalendoriniais metais yra atrenkamos kredito įstaigos tais metais teiksiančios valstybės remiamas paskolas.

Įgaliojimo forma dėl valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų gavimo dokumentų tvarkymo. Įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

[rating:overall]

Įrašas paskelbtas temoje Paskolos ir kreditai ir pažymėtas , , , , , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.